Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob, jakým lze uplatnit ve vztahu           

ke společnosti  

AUTOPLYN-CENTRUM spol. s r.o.

Papírenská 51

76311 Želechovice nad Dřevnicí                                                                               

IČ:        60708395

DIČ: CZ60708395

( dále jen „prodávající“)

nároky z odpovědnosti za vady zboží.

                1)   Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto reklamačním řádem.

                2)  Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

                3)   Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně, kde výrobek zakoupil. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.

                4)   Zboží prodávané prodávajícím je (s výjimkou autodoplňků) určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést VIN) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.

 5)   Vady zboží spočívající v jiném plnění, nedostatečném množství, neodpovídající jakosti a provedení a nepřiměřeném obalu lze řádně uplatnit u prodávajícího pouze ve lhůtě 7 dnů od data prodeje. Toto ustanovení reklamačního řádu se nevztahuje na záruku za jakost.

                6)  Ten, kdo uplatňuje nárok z odpovědnosti za vady musí prodávajícímu předložit:

                     – vadné zboží,

                     – fakturu nebo účtenku, která prokazuje koupi zboží (doklad o nabytí zboží),    

                     – doklad o odborné montáži (je-li vyžadován).

                   7)   Nárok z odpovědnosti za vady musí být uplatněn v záruční době.

                8)   Záruční doba v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců pokud není písemně stanovena jinak. Záruka na montáž (práci mechanika) zboží zakoupeného u prodávajícího je 6 měsíců od data instalace. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním. Při opravě námi dodaného materiálu nebo výměně materiálu za nový stejný díl se záruka neprodlužuje.

                9)   V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, je stanovena záruční doba na 24 měsíců pro zboží vyžadující odbornou montáž. Pro ostatní zboží (autodoplňky,) je stanovena záruční doba 6 měsíců, pokud záruční list nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.                                                                                                                                           

              10)      O reklamaci rozhodne zpravidla vedoucí provozovny nebo jím pověřená osoba ihned, ve složitějších případech do 48 hodin od uplatnění reklamace. V případě, že je nezbytné provést posouzení vady výrobku jeho dodavatelem, bude reklamace vyřízena na základě výsledku tohoto posouzení, nejpozději však do 30 dnů. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše se zákazníkem reklamační protokol, zákazník je povinen poskytnout této osobě pravdivě všechny požadované údaje.    

              11)       Prodávají nehradí kupujícímu na základě reklamace žádné finanční náhrady na opravu výrobku v jiném servisu a to ani náklady spojené s dopravou reklamovaného výrobku do sídla firmy prodávajícího.

              12)      Tento reklamační řád je platný od 1. ledna 2014.

                                            V Želechovicích nad Dřevnící  dne 1. ledna 2014

                                             Jméno oprávněné osoby:   Karel Baroš – jednatel společnosti